مقالۀ «بازگشت به خانه: مطالعۀ کیفی خوداشتغالی و کنش کارآفرینانۀ زنان فارغ‌التحصیل دانشگاهی» را سهیلا صادقی فسایی، علی اصغر سعیدی و زینب شفیعی نوشته‌اند و در فصلنامۀ برنامه‌ریزی رفاه و توسعۀ اجتماعی، سال نهم، شمارۀ 34، بهار 1397 منتشر شده است.