سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان براساس آمارهای مرکز آمار ایران استان‌های کشور را براساس شاخص‌های آماری رتبه‌بندی کرده است. در این رتبه‌بندی بیشترین بازدید از موزه‌ها مربوط به استان تهران است و بیشترین بازدید از بناهای تاریخی مربوط به استان فارس است.
سالنامهٔ آماری سال 1399 وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری حاوی مجموعه‌ای از آخرین اطلاعات آماری موجود در حوزه‌های مرتبط با این سازمان است. انتشار این سالنامه از سال 1394 آغاز شد و هر سال اطلاعات آن به روز می‌شود.
سالنامهٔ آماری سال 1398 وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری حاوی مجموعه‌ای از آخرین اطلاعات آماری موجود در حوزه‌های مرتبط با این سازمان است. انتشار این سالنامه از سال 1394 آغاز شد و هر سال اطلاعات آن به روز می‌شود.
سالنامهٔ آماری سال 1397 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری حاوی مجموعه‌ای از آخرین اطلاعات آماری موجود در حوزه‌های مرتبط با این سازمان است. انتشار این سالنامه از سال 1394 آغاز شد و هر سال اطلاعات آن به روز می‌شود.
سالنامهٔ آماری سال 1396 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری حاوی مجموعه‌ای از آخرین اطلاعات آماری موجود در حوزه‌های مرتبط با این سازمان است. انتشار این سالنامه از سال 1394 آغاز شد و هر سال اطلاعات آن به روز می‌شود.
آمارها نشان می‌دهد ایرانی‌ها برای سفر بیشتر از مسیر زمینی استفاده می‌کنند و محبوب‌ترین کشور برای سفر خارجی ایرانی‌ها عراق و پس از آن ترکیه، امارات متحدۀ عربی و آذربایجان است و برای سفرهای بومی تهران، مشهد، شیراز و اصفهان انتخاب‌های اوّل خانوارهای ایرانی است.
تعداد گردشگران خارجی واردشده به ایران تا سال 1398 یعنی قبل از کرونا روند صعودی داشته و در سال 1398 بیش از 8 میلیون نفر به ایران سفر کرده‌اند. بیشتر این گردشگران به‌ترتیب از کشورهای عراق، آذربایجان، افغانستان، ترکیه و پاکستان به ایران آمده‌اند.
پایان نامه‌ی «آسیب‌شناسی گردشگری روستایی با تأکید بر راهبرد گردشگری فرهنگ‌محور؛ مطالعۀ موردی بخش کن-دهستان سولقان» در پائیز 1391 توسط محمد ادبی ممقانی در دانشکدۀ جغرافیای دانشگاه تهران، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، با راهنمایی دکتر فضیله خانی و مشاورۀ دکتر محمد سلمانی در مقطع کارشناسی ارشد دفاع شده است.
این پایان نامه با عنوان اعتیاد و انگیزه‌های گرایش به سوءمصرف مواد در میان هنرمندان عصر پهلوی (مورد مطالعه: پنج هنرمند عرصه موسیقی) در سال 1394 توسط سولماز پیکانپور شهرضایی در دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران، گروه مطالعات جوانان، با راهنمایی دکتر علیرضا محسنی تبریزی و مشاورۀ دکتر ضیاء هاشمی در مقطع کارشناسی ارشد دفاع شده است.
مرکز آمار ایران با هدف تهیه آمار و اطلاعات گردشگری خانوارهای کشور در سال 1398 اقدام به انجام آمارگیری کرد که نتایج آن در فایل پیوست منتشر شده است. جامعه هدف این طرح، شامل تمام خانوارهای معمولی ساکن در مناطق شهری و روستایی کشور در فصل بهار سال 1398 است.
گروه علی‌ بابا به عنوان پرفروش‌ترین وب‌سایت ایرانی بلیط‌های مسافرتی گزارشی از آمار خدمات ارائه شده در این مجموعه طی سال 1399 ارائه کرده است. این آمار هرچند فقط منحصر به خدمات ارائه شده توسط این استارتاپ است و قابل تعمیم به وضعیت مسافرت در کل کشور نیست اما تصویری قابل تامل از آمار خدمات گردشگری در ایران ارائه می‌دهد.
سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تعداد موزه‌های فعال کشور طی سال‌های 1395 تا 1398 را منتشر کرده است.