پژوهش سهم فرهنگ در اقتصاد ملی در سال 1387 توسط عطاءالله رفیعی آتانی و به نظارت مهدی ناظمی اردکانی انجام پذیرفت. این پروژه به سفارش دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام پذیرفته است.
این پژوهش در سال 1391 توسط اسماعیل شاه‌طهماسبی، تحت نظارت گروه اقتصاد فرهنگ شورا عالی انقلاب فرهنگی و به سفارش دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام پذیرفته است. در این پروژه حسین صادقی سقدل مشاور کارفرما بوده است.