گزارش نمای نزدیک با تحلیل داده های برگرفته از پیمایش ملی مرکز تحقیقات بازی های دیجیتال در سال 1396 به دست آمده است. مرکز تحقیقات بازی های دیجیتال (دایرک) با هدف افزایش سهم تحقیقات در صنعت بازی های دیجیتال، اقدام به تهیه و ارائه اطلاعات برای تجزیه وتحلیل مقررات، سیاست ها، شرایط صنعت، فضای رقابت، تمایلات مصرف کنندگان و سایر شاخص های توسعه کسب وکار در زمینه بازی های دیجیتال می نماید.

بررسی آماری رفتار بازیکنان کودک ایرانی

دیجیتال بازهای کوچک

حساسیت سن کودکان باعث می‌شود میزان و چگونگی استفاده آن‌ها از اینترنت و بازی‌های دیجیتال اهمیت مضاعف پیدا کند. در این گزارش آمارهایی در این خصوص ارائه شده است.
در گزارش «نمای نزدیک- پلتفرم رایانه: بازیابی» سعی شده است تحلیل آماری نسبتا جامعی از میزان و نحوه‌ی بازی کردن بر روی رایانه‌های شخصی و لپ‌تاپ در کل کشور ارائه شود.
بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در سال 1396 پیمایشی را برای بررسی آمار بازی‌های دیجیتال در سطح تهران انجام داد که برخی از یافته‌های آن به شرح زیر است.
پیمایش ملی بازی‌های رایانه‌ای در ایران تقریبا هر دو سال یک بار از سال 1389 تاکنون برگزار می‌شود. داده‌های پیمایش ملی سال 1398 در اینفوگرافی حاضر ارائه شده است.