• شماره گزارش: 283729
  • چهارشنبه 1 دی 1400
  • 883

نمای گردشگران ملی در بهار 1398

برخی از یافته های طرح آمارگیری از گردشگران ملی در بهار 1398 که توسط مرکز آمار ایران انجام شده، در اینفوگرافی زیر ترسیم شده است.

*جهت دیدن تصاویر در سایز بزرگ روی آن ها کلیک کنید.

283729

اینفوگرافی

گردشگری