این مقاله به ارزیابی عوامل مؤثر بر مصرف کالاهای فرهنگی میان جوانان می پردازد. هدف اصلی تحقیق حاضر، شناخت نقش برخی عوامل فردی و اجتماعی چون سن، جنسیت، شغل، سطح تحصیلات، مدت زمان گذران اوقات فراغت، و پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی بر میزان مصرف کالاهای فرهنگی میان جوانان است.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی منتشر کرد:

ویژه‌نامه پیامدهای شیوع کرونا

در این ویژه نامه که از سوی مرکز علمی و تخصصی ارزیابی تاثیرات اجتماعی وابسته به پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی منتشر شده است، آثار اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و روان شناختی کرونا تحلیل و بررسی شده است.
مقاله حاضر به معرفی پیمایش ملی «وضعیت، نگرش و مسائل جوانان ایران» که در سال 1381 انجام شده است می‌پردازد. نویسنده این مقاله حسین لطف آبادی دبیر وقت شورای علمی-پژوهشی سازمان ملی جوانان و مجری طرح مذکور است. این مقاله در فصلنامه پژوهشی-کاربردی مطالعات جوانان، شماره اول و دوم، زمستان 1381 و بهار 1382 منتشر شده است.
در این مقاله روند تحول ارزش های اجتماعی جامعه ایران در تحقیقات انجام گرفته از سال 1353- 1388 بررسی شده است. این مقاله توسط محمدرضا طالبان، محمد مبشری و مصطفی مهرآیین نوشته شده و در مجله دانشنامه علوم اجتماعی دانشگاه تربیت مدرس، دوره دوم، فروردین 1389، شماره 3 منتشر شده است.