تحلیل برنامه‌های ذیل فصل رسانه در لایحه بودجه سال 1399

سیاست‌های رسانه‌ای دولت در لایحه بودجه سال 1399

گزارش «بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور؛ حوزه رسانه و ارتباطات جمعی» در دی‌ماه سال 1398 توسط دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ معاونت پژوهش‌های اجتماعی-فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه‌شده است. گزارش حاضر بر روی سیاست‌های رسانه‌ای این لایحه تمرکز کرده است.
در این گزارش از درﯾﭽﻪ آﻣﺎر ﺛﺒﺘﯽ وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ، وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﻌﺪادی از ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮر در استان‌های مختلف بررسی شده است. این گزارش در دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی راهبردی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توسط معصومه صالحی نوشته شده است.
هدف این پژوهش، بررسی وضعیت فرهنگی و هنری استان بوشهر و تحلیل فرصت‌ها و تهدیدها در این منطقه ساحلی جنوب غربی کشور براساس شاخص‌های فرهنگی است. نویسنده این گزارش مهدی معتمدی و ناظر علمی آن اسماعیل افقهی است.
هدف اصلی تحقیق حاضر توصیف وضعیت فرهنگی و هنری استان آذربایجان غربی؛ شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها، ظرفیت‌های بومی و تهدیدهای حوزه فرهنگ و هنر استان و شناسایی خواسته‌ها و نیازهای فرهنگی و هنری استان است. نویسنده این گزارش افشار کبیری و ناظر علمی آن اسماعیل افقهی است.
پژوهش حاضر به دنبال این مسئله است که مهم‌ترین شاخص‌های فرهنگی و هنری استان چهار محال و بختیاری کدام‌اند؟ راهکارهای تحقق عدالتِ فرهنگی در استان چیست؟ نویسنده این گزارش مینا شیروانی ناغانی است.
در پژوهش حاضر وضعیت فرهنگی و هنری استان‌ گلستان در بخش‌های مختلف بررسی شده تا مهم‌ترین مسائل و موضوعات فرهنگی شناسایی شود. در همین راستا مسئله اصلی تحقیق عبارت است از این که در حال حاضر وضعیت فرهنگی و هنری استان چگونه است؟ نویسنده این گزارش حسین جعفری است.
در پژوهش پیش رو تلاش شده است وضعیت فرهنگی و هنری استان هرمزگان بررسی شود و آگاهی‌های مناسبی از فرهنگ و هنر استان و خواسته‌ها و نیازهای عرصه فرهنگی و هنری و همچنین مشکلات و نقاط ضعف جمع آوری و ارائه شود. نویسنده این گزارش محمد میردادی است.
هدف اصلی این تحقیق، توصیف وضعیت فرهنگی هنری، شناسایی نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصتها، تهدیدها، ظرفیت های بومی، خواستها و نیازهای فرهنگی و هنری استان ایلام است. نویسنده این گزارش علی محمد نیاکان است.
هدف اصلی تحقیق حاضر توصیف وضعیت فرهنگی و هنری استان کرمان؛ شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها، ظرفیت‌های بومی و تهدیدهای حوزه فرهنگ و هنر استان و شناسایی خواسته‌ها و نیازهای فرهنگی و هنری آن است. نویسنده این گزارش اورانوس تاج‌الدینی است.
هدف این پژوهش توصیف وضعیت موجود فرهنگی و هنری استان خراسان جنوبی و نیز شناسائی نقاط قوت وضعف، تهدیدها و فرصت‌‌ها و نیازها و ظرفیت‌‌های فرهنگی هنری این استان است. محمدباقر آخوندی و فاطمه لک نویسندگان این پژوهش هستند.
هدف تحقیق حاضر توصیف وضعیت فرهنگی و هنری استان خوزستان؛ شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها، ظرفیت‌های بومی و تهدیدهای حوزه فرهنگ و هنر استان و شناسایی خواسته‌ها و نیازهای فرهنگی و هنری این استان است. گزارش توسط محمدرضا فرهادپور نوشته شده است.