طرح مطالعه ملی «سنجش و ارتقای سواد رسانه‌ای در ایران» یک پژوهش تحقیقی-ترویجی در حوزه رسانه است که در شورای علوم، تحقیقات و فن‌آوری به تصویب رسیده است.
آثار پژوهشی متعددی در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات انجام شده که فهرست عناوین برخی از این پژوهش‌ها که به زودی در قالب کتاب و گزارش منتشر خواهد شد در ذیل آمده است.