سیاستگذاری فرهنگی در ایتالیا

کتاب «سیاستگذاری فرهنگی در ایتالیا» در سال 1380 با ترجمه محمد صفار به‌وسیله مؤسسه پژوهشی فرهنگ، هنر و ارتباطات منتشر شده است.
تصویر سیاستگذاری فرهنگی در ایتالیا

«سیاستگذاری فرهنگی در ایتالیا» چهارمین عنوان از مجموعه نوشته‌هایی است که در خصوص تجربیات سیاستگذاری فرهنگی کشورهای مختلف جهان در سال 1380 به‌وسیله مؤسسه پژوهشی فرهنگ، هنر و ارتباطات ترجمه و ارائه شده است.

این مجموعه بر آن است تا با ارائه دیدی ساختاری، نظامند و عینی نظام سیاستگذاری فرهنگی را معرفی نموده و از این بستر، زمینه آشنایی مدیران، کارگزاران و برنامه‌ریزان فرهنگی کشورمان را با سازوکارهای سیاست فرهنگی سایر کشورها فراهم آورد.

فهرست مطالب

جهت‌گیری کلی سیاستگذاری فرهنگی

ساختارهای اجرایی و سازمانی

ابزارهای سیاست فرهنگی

سیاست‌های بخشی

صنایع فرهنگی

توسعه فرهنگی

مشارکت فرهنگی بین‌المللی

283976