سنجش ذائقه شنیداری ایرانیان

این پیمایش ملی در ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺳﺎل 1394 اجرا و نتایج آن در سال 1395 منتشر شد. مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری سفارش‌دهنده طرح بوده و دفتر طرح‌های ملی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات با همکاری مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) انجام و انتشار آن را عهده‌دار بوده‌اند. پژوهشگر طرح نیز عبدالله بیچرانلو استادیار دانشگاه تهران بوده است.
تصویر سنجش ذائقه شنیداری ایرانیان

سوال‌های تحقیق

  • ایراﻧﯿﺎن در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﭼﻘﺪر از وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺻﺮف ﮔﻮش دادن ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ؟
  • ﺳﻬﻢ ﻣﺼﺮف ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺷﺒﺎﻧﻪروز ﻣﺮدم اﯾﺮان ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
  • ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﮐﺎﻻﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ (ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ، ﻓﯿﻠﻢ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ، ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت، ﺗﺌﺎﺗﺮ و...) ﻣﺮدم اﯾﺮان ﭼﻘﺪر است؟
  • گوﻧﻪ‌ﻫﺎی ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﻣﺮدم ﮐﺪام‌اﻧﺪ و آﺛﺎر ﭼﻪ آﻫﻨﮕﺴﺎزان و ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﺑﺎ ذاﺋﻘﻪ ﺷﺎن ﺳﺎزﮔﺎرﺗﺮ اﺳﺖ؟
  • اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ ﯾﺎ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺧﺎرﺟﯽ؟

اﻫﺪاف ﭘﮋوﻫﺶ

  • دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻋﻼﻗﮥ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ
  • ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻧﻮاع ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن
  • ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻻﯾﻞ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺮای ﮔﻮش دادن ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ
  • ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی اﺻﻠﯽ و ﻋﻤﺪة ﺗﻬﯿﮥ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن

ﻧﻘﺎط ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻖ (ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ، ﻣﮑﺎﻧﯽ، زﻣﺎﻧﯽ)

ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﻟﺤﺎظ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص، ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻼﺋﻖ و ذاﺋﻘﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ در اﯾﺮان ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ و از ﻟﺤﺎظ ﻣﮑﺎﻧﯽ، ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی ﺧﻮﺷﻪ ای، ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺗﻬﺮان و ﺑﺨﺸﯽ از آن در ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ. از ﻟﺤﺎظ زﻣﺎﻧﯽ، اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺼﺮف و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه ذاﺋﻘﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨﺘﺨﺐ از ﻣﺮدم اﯾﺮان در ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺳﺎل 1394 ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ آن اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ.

جاﻣﻌﻪ آﻣﺎری

ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﺪف اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ از روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ‌ای اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻧﺪازه ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺎﻓﯽ آن در ﻫﻤﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺪف ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﯾﮏ ﺑﺮآورد ﻣﻠﯽ ﺧﻮﺷﻪ ای( ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻧﻪ ﯾﮏ ﺑﺮآورد اﺳﺘﺎﻧﯽ، ﻟﺬا ﺗﻼش ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﺎﯾﯽ )ﻣﻌﺮف ﺑﻮدن( ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﺷﯿﻮه اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ‌ای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا اﺳﺘﺎن‌ﻫﺎ ﺧﻮﺷﻪ‌ﺑﻨﺪی ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ از ﻫر کدام از ﺧﻮﺷﻪ‌ﻫﺎ ﯾﮏ ﯾﺎ دو اﺳﺘﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدد. استان‌های انتخاب شده عبارت است از: سیستان و بلوچستان، اصفهان، لرستان، خوزستان، آذربایجان غربی، خراسان رضوی، مازندران، کردستان، تهران. پرسشنامه در مناطق شهری و روستایی این استان‌ها تکمیل شد.

یافته‌های مهم

برخی از مهم‌ترین یافته‌های این پیمایش در جدول‌های زیر ارائه شده است. جهت مطالعه متن کامل پیمایش و سایر یافته‌ها به فایل پیوست مراجعه کنید.

283901