تدوین

  • تصویر قمر تکاوران

    قمر تکاوران

    کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه تهران

چه کسانی به ایران سفر می‌کنند؟

تعداد گردشگران خارجی واردشده به ایران تا سال 1398 یعنی قبل از کرونا روند صعودی داشته و در سال 1398 بیش از 8 میلیون نفر به ایران سفر کرده‌اند. بیشتر این گردشگران به‌ترتیب از کشورهای عراق، آذربایجان، افغانستان، ترکیه و پاکستان به ایران آمده‌اند.
تصویر چه کسانی به ایران سفر می‌کنند؟

گزارش مرکز آمار ایران با تکیه بر داده‌های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بیان می‌کند که به‌طورکلّی در سال 1395 از ده کشور اوّل مبدأ گردشگران ورودی به ایران 4.135.403 نفر وارد کشور شده‌اند و در سال 1396 تعداد 4.480.918 نفر. سال 1397 ایران میزبان 5.439.151 نفر خارجی بوده است. این روند افزایشی ادامه داشته و در سال 1398 به رقم 8.333.675 نفر رسیده است. آمارهای سال 1399 موجود نیست اما پرواضح است که به‌خاطر کرونا ورود گردشگران به کشور متوقف شده است و انتظار می‌روند که با بهبود وضعیت و کاهش محدودیت‌های مربوط به کرونا ورود گردشگران خارجی دوباره افزایش پیدا کند.

گردشگران ورودی به کشور از سه طریق زمینی، هوایی و دریایی وارد کشور می‌شوند. بیشتر گردشگران وارد شده طی سال‌های گذشته از مرز زمینی بوده است. تعداد گردشگران ورودی در بخش زمینی از 3.180.747 نفر در سال 1395 به 7.355.814 نفر در سال 1398 رسیده است، در بخش هوایی از 1.702.645 به 1.454.797 نفر و در بخش دریایی از 28.528 نفر به 21.439 نفر کاهش پیدا کرده است. به‌طورکلّی تعداد گردشگران وارد شده به کشور افزایش یافته است، لیکن گردشگران مسیر زمینی را به هوایی و دریایی ترجیح داده‌اند و درواقع به مرور از مسافران هوایی و دریایی کاسته شده و به مسافران زمینی افزوده شده است.

عراقی‌ها بیش از بقیۀ ملیّت‌ها به ایران سفر می‌کنند

5 کشور اوّلی که بیشترین تعداد گردشگران ورودی به کشور را دارند در طی سال‌های 1395 تا 1398 ثابت بوده‌اند و به‌ترتیب عبارتند از کشورهای عراق، آذربایجان، افغانستان، ترکیه و پاکستان. کشورهای مبدایی که در رده‌های بعدی قرار دارند در سال‌های مختلف، متفاوت بوده‌اند. تعداد گردشگران هندی و چینی در طی این سال‌ها کاهش یافته است و سفرهای عمانی‌ها به ایران در طی این سال‌ها به‌تدریج افزایش یافته است. کشورهای مبدأ گردشگران از ششم تا دهم در سال 1395 به‌ترتیب ترکمنستان، بحرین، هندوستان، کویت و چین بوده‌اند. در سال 1396 نیز بیشترین گردشگران با اندکی تفاوت در تعداد، از همین کشورها بوده‌اند: ترکمنستان، بحرین، کویت، هندوستان و چین. در سال 1397 کشورهای ششم تا دهم: ترکمنستان، ارمنستان، بحرین، کویت، هندوستان بودند و در سال 1398: ارمنستان، ترکمنستان، عمان، بحرین و کویت.

جدول شمارۀ 1: مبدأ و تعداد گردشگران ورودی به کشور در سال‌های 1395 تا 1398

ردیف

1395

1396

1397

1398

1

عراق 1392243

عراق 1356185

عراق 2598230

عراق 3165839

2

آذربایجان 979319

آذربایجان 959653

آذربایجان 1829000

آذربایجان 1879935

3

افغانستان 683172

افغانستان 860079

افغانستان 1034275

افغانستان 1265291

4

ترکیه 415011

ترکیه 573849

ترکیه 947033

ترکیه 1002268

5

پاکستان 242002

پاکستان 273273

پاکستان 304677

پاکستان 411353

6

ترکمنستان 104769

ترکمنستان 149949

ترکمنستان 170984

ارمنستان 193706

7

بحرین 93885

بحرین 88012

ارمنستان 163693

ترکمنستان 177929

8

هندوستان 77307

کویت 78140

بحرین 78986

عمان 85432

9

کویت 74560

هندوستان 72809

کویت 71261

بحرین 78942

10

چین 73135

چین 68969

هندوستان 68183

کویت 72980

منبع

  • مرکز آمار ایران (1399) گزارش وضعیت فرهنگی و اجتماعی ایران. ریاست جمهوری، سازمان برنامه و بودجه کشور.

283798