تدوین

  • تصویر پروین قاسمی

    پروین قاسمی

    دکترای انسان‌شناسی دانشگاه تهران

آسیب‌شناسی برنامه سوم توسعه در بخش فرهنگ

این پایان نامه به آسیب شناسی اجرای سیاست‌های توسعه در ایران با تأکید بر مطالعۀ موردی قانون برنامه سوم توسعه در بخش فرهنگ پرداخته است. این پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران توسط حمید توسلی صباغ در سال 1386 و با راهنمایی کیومرث اشتریان دفاع شده است.
تصویر آسیب‌شناسی برنامه سوم توسعه در بخش فرهنگ

این مطالعه در بارۀ روش اجرای سیاست­‌ها در عرصۀ سیاسگذاری عموم در ایران و نسخه­‌ای عمومی برای اجرای تمامی سیاست­‌ها است. اجرا سیاست­‌ها و برنامه­‌ها همواره در ایران با مشکلاتی همراه بوده است. در بخش نظری پژوهش اشاره شده است آسیب­‌شناسی اجرا با تأکید بر هشت مدل مورد بررسی قرار گرفته است. این مدل­‌ها شامل؛ نظریه اقتصادی میلتون فریدمن در باب اجرا، مدل چند بعدی اجرای سیاست­‌ها، نظریۀ هرمی یا تلفیق درونی اتزیونی، مدل چند جریان (کینگ دان) و کاربرد آن در اجرا، مدل اجرای مطلوب سیاست­‌ها از دیدگاه ماژرزاک، مدل نظریه اقتصادی سیاسی دربارۀ اجرای سیاست­‌ها، مدل شبکه برای اجرا و در آخر مدل نظری پل سبتیرو دانیل مازمانیان در رابطه با اجراها است. متناسب با انواع متغیرها در این مدل­‌ها و همچنین وضعیت اقتصادی-سیاسی و فرهنگی ایران سه مدل در پایان متناسب با وضعیت اکنون کشور ایران ارائه شده است: -ابهام زدایی از سیاست­‌ها، -حمایت سیاسی از تصمیم سیاستی، -تأثیر تعهد و مهارت­‌های مدیریتی بر اجرا. در مورد متغییر ابهام‌­زدایی از سیاست­‌ها مصداق­‌های ابهام شامل منابع اطلاعاتی، هدف، جمعیت هدف، برنامه عملیاتی، دستگاه اجرایی، مأموران اجرا، بودجه و در پایان شاخص­‌های ارزیابی هستند. در متغیر دوم یعنی حمایت سیاسی در اجرا، انواع روش‌­های جذب حمایت سیاسی شامل اجماع بین مدیران، جذب مشارکت افراد و گروه‌­ها، استفاده از گروه­‌های ذی­نفع، وجود واسطه‌گری در فرایند اجرا هستند. در سومین متغیر پیشنهادی؛ متغیر تعهد و رفتارهای مدیریتی در اجرا، سه زیرمتغیر روش رفتار سازمانی و تأثیر آن بر اجرا، تعهد و مهارت مدیران در اجرا و در آخر تعهد و مهارت مدیریتی بر فرایند توسعه مورد بحث قرار گرفته است.

بر همین اساس اجرای سیاست­‌های اعمال شده در برنامۀ توسعۀ سوم به ویژه در بخش فرهنگی (فصل 21) مبتنی بر این سه متغیر در بخش­‌های فرهنگ و هنر، ایرانگردی و جهانگردی، تربیت بدنی و در آخر اطلاعات و ارتباطات جمعی مورد بررسی قرار گرفته و آسیب شناسی شده است.

اطلاعات بیشتر درباره این پایان‌نامه از اینجا قابل دسترس است.

283748