آمارنامه فرهنگی اروپا

نشریه آمار فرهنگ (ویرایش 2019) مجموعه ای از شاخص های مربوط به فرهنگ نظیر اشتغال فرهنگی، تجارت بین المللی کالاهای فرهنگی، شرکت های فرهنگی، مشارکت فرهنگی و استفاده از اینترنت برای اهداف فرهنگی، و همچنین فرهنگ خانگی و دولتی را ارائه می دهد. این آمارنامه به زبان انگلیسی و توسط دفتر انتشارات اتحادیه اروپا منتشر شده است.
تصویر آمارنامه فرهنگی اروپا

گزارش حاضر چهارمین چاپ نشریه آمار فرهنگ (ویرایش 2019) است که مجموعه ای از شاخص های مربوط به فرهنگ نظیر اشتغال فرهنگی، تجارت بین المللی کالاهای فرهنگی، شرکت های فرهنگی، مشارکت فرهنگی و استفاده از اینترنت برای اهداف فرهنگی، و همچنین فرهنگ خانگی و دولتی را ارائه می دهد. همچنین داده های مربوط به هزینة دانشجویان در زمینه های تحصیلی، یادگیری زبان های خارجی و تحرک دانشجویان بین المللی را ارایه می دهد. علاوه بر این، یک فصل به میراث فرهنگی اختصاص یافته است. محدوده پوشش داده ها شامل اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن و (با توجه به در دسترس بودن داده ها) منطقه تجارت آزاد اروپا (EFTA) و کشورهای توسعه یافته است.

فهرست مطالب این نشریه به شرح زیر است:

مقدمه

1. میراث فرهنگی

2. آموزش مرتبط با فرهنگ

3. اشتغال فرهنگی

4. بنگاه های فرهنگی

5. تجارت بین المللی کالاهای فرهنگی

6. مشارکت فرهنگی

7. استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای اهداف فرهنگی

8. هزینه های خانوار برای فرهنگ

9. هزینه های دولت برای فرهنگ

پیوست

283686