مرکز آمار ایران منتشر کرد:

گزارش وضعیت فرهنگی و اجتماعی ایران (بهار 1399)

گزارش وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران حاوی مجموعه ای از آخرین اطلاعات اجتماعی و فرهنگی کشور است که تهیه و انتشار آن توسط مرکز آمار ایران از بهار سال 1399 آغاز شده است.
تصویر گزارش وضعیت فرهنگی و اجتماعی ایران (بهار 1399)

گزارش حاضر شامل گزیده ای از اطلاعات اجتماعی و فرهنگی منتشر شده توسط مرکز آمار ایران و دستگاه های اجرایی است که در 10 بخش تنظیم شده است. در بخش کلیات، تصویری از وضعیت اجتماعی و فرهنگی کشور مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش های 2 تا 10 نیز اطلاعات هر بخش با جزئیات و تفکیک های مرتبط ارائه شده است. عناوین بخش های مختلف این گزارش عبارت است از: جمعیت، آموزش، سلامت، اشتغال و بیکاری، آسیب های اجتماعی، زنان و خانواده، فرهنگ، رسانه و فضای مجازی، رفاه و تامین اجتماعی.

منابع آماری این نشریه شامل نتایج آمارگیری های نمونه ای اجرا شده توسط مرکز آمار ایران و آمارهای ثبتی دستگاه های اجرایی است. طرح های آمارگیری مورد استفاده در این گزارش شامل طرح هزینه و درآمد خانوار، طرح آمارگیری از نیروی کار و گذران اوقات فراغت است. در بخش جمعیت نیز از داده های سرشماری نفوس و مسکن و پیش بینی اطلاعات جمعیتی استفاده شده است. در بخش آموزش بنا بر ماهیت اطلاعات جداول؛ داده ها نه به صورت فصلی بلکه بر مبنای سال های تحصیلی آورده شده است. این موضوع در برخی اطلاعات و جداول بخش سلامت نیز صادق است.

283662