سالنامه آماری فرهنگ و هنر سال 1394

سالنامه آماری فرهنگ و هنر سال 1394 مشتمل بر ۲۰ فصل است. در ابتدای هر فصل واژه‌ها و مفاهیم با اقلام آماری تعریف می‌شود تا کاربران برداشت مشترکی از اقلام آماری داشته باشند و در ادامه اطلاعات آماری حوزه از سال 1381 تا سال 1394 به صورت سری زمانی در قالب جداول و نمودارها ارائه شده است.
تصویر سالنامه آماری فرهنگ و هنر سال 1394

فصل «بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای» برای اولین بار به سالنامه آماری اضافه شده است. همچنین در انتهای سالنامه آمار ۲۲ قلم از اقلام فصل‌های مختلف به تفکیک استان آورده شده که امید است مورد استفاده کاربران قرار گیرد.

متن کامل این سالنامه آماری از فایل پیوست قابل دانلود است.

283639