سالنامه آماری فرهنگ و هنر سال 1393

‬سالنامه‬ آماری ‬فرهنگ ‬و ‬هنر سـال 1393 با ‬هدف‬ ارایه ‬اطلاعات‬ آماری‬ مهم‬ و‬ اساسی‬ وزارت‬ فرهنگ‬ و ‬ارشاد ‬اسلامی ‬در ‬حوزه‬های‬ متعدد‬ و ‬متنوع ‬و‬ به ‬منظور‬ رفـع‬ نیازهای ‬آماری ‬استفاده ‬کنندگان ‬تهیه ‬و‬ تدوین ‬شـده‬ است.‬
تصویر سالنامه آماری فرهنگ و هنر سال 1393

آنچه در ارتباط با تدوین و انتشار این شماره از سالنامه باید یادآوری شود، بازنگری در اقلام آماری مندرج پس از انتشار چندین شـماره از سالنامه است. لازم به ذکر اسـت به سبب تغییـر در سیاستگذاری ها، تحولدر فعالیت ها و ظهور فناوری‌های نوین، بازنگری اقـلام آماری ثبتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ضروری به نظر می‌رسید. لذا فرایند بازبینی و به روزرسانی اقلام آماری انجام شد.

متن کامل این سالنامه آماری از فایل پیوست قابل دانلود است.

283628