سالنامه آماری فرهنگ و هنر سال 1391

سالنامه‌ آماری‌ فرهنگ‌ و‌ هنر‌ سال 1391 حاوی‌ دو بخش‌ و‌ با‌ هدف‌ ارایه‌ صحیح‌ و‌ بهنگام‌ آمار‌ اقلام‌ مهم‌ و‌ اساسی‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و‌ ارشاد‌ اسلامی‌ در حوزه‌های‌ متعدد‌ و‌ متنوع‌ و‌ به‌ منظور‌ به‌ حداقل‌ رساندن‌ مراجعات‌ استفاده‌کنندگان‌ تهیه،‌ تدوین‌ و منتشر‌ می‌شود.‌
تصویر سالنامه آماری فرهنگ و هنر سال 1391

در‌ بخش‌ اول‌ این‌ کتاب،‌ ابتدا‌ واژه‌ها‌ و‌ مفاهیم‌ بکار‌ گرفته‌ شده‌ در‌ هر‌ حوزه‌ تعریف می‌شود‌ تا‌ فهم‌ و‌ برداشت‌ مشترکی‌ نسبت‌ به‌ آن‌ حاصل‌ گردد.‌ از‌ این‌ رو‌ به‌ خوانندگان‌ توصیه‌ می‌شود حتما‌ این‌ قسمت‌ را‌ مطالعه‌ نمایند،‌ چرا‌ که‌ انتقال‌ ارقام‌ بدون‌ درک‌ صحیح‌ مفهوم‌ واژه‌ و‌ قلم‌ آماری مربوط‌ ممکن‌ است‌ برداشت‌ اشتباهی‌ به‌ ذهن‌ القاء‌ نماید.‌ در‌ ادامه،‌ آمار‌ سال‌های‌‌ ۱۳8۱ تا‌‌ ۱۳۹۱ در‌ قالب‌ جداول‌ و‌ نمودارها‌ ارایه‌ شده‌ است؛‌ و‌ در‌ بخش‌ دوم‌ آمارهای‌ فرهنگی،‌ هنری‌ مربوط‌ به‌ سال‌‌ ۱۳۹۱ ادارات‌ کل‌ استانی‌ به‌ منظور‌ رفع‌ نیازهای‌ آماری‌ تصمیم‌گیران،‌ برنامه‌ریزان،‌ پژوهشگران‌ و‌ سایر‌ متقاضیان‌ تهیه‌ و‌ تدوین‌ شده‌ است.

متن کامل این سالنامه آماری از فایل پیوست قابل دانلود است.

283627